Program studiów

Studia podyplomowe obejmują 2 semestry, 240 godzin zajęć dydaktycznych, w tym: 116 godzin wykładów i 124 godzin ćwiczeń, warsztatów i zajęć terenowych, rozłożonych na kilkanaście spotkań, dwu- lub trzydniowych (piątek po południu, sobota, niedziela). Zajęcia odbywają się w formie zdalnej (wykłady) oraz na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, a także w ogrodach zoologicznych we Wrocławiu, Chorzowie, Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Akwarium Gdyńskim.

Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby uczestnik dysponował najnowocześniejszą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Istotną kwestią jest rozbudzenie w słuchaczach poczucia odpowiedzialności za powierzone im zwierzęta, rozwijanie umiejętności świadomej obserwacji zwierząt oraz otwartości i kreatywności w zakresie współpracy ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym ogrodów zoologicznych. W efekcie procesu kształcenia uczestnik potrafi odróżnić i scharakteryzować grupy systematyczne zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych, a także określić ich preferencje siedliskowe i ocenić zagrożenia dla funkcjonowania gatunków w środowisku naturalnym. W zakresie zagadnień związanych z opieką nad zwierzętami absolwent potrafi ocenić ogólny stan zdrowia i rozpoznać nietypowe zachowania, wykonać podstawowe zabiegi związane z opieką nad zwierzętami, ocenić jakość pasz i przygotować dawki pokarmowe, scharakteryzować zachowania rozrodcze, aktywnie uczestniczyć w realizacji programów hodowlanych. W ramach dbania o dobrostan, słuchacz potrafi zaplanować i zmodyfikować środowisko dla potrzeb zwierząt, obserwować i oceniać zachowanie zwierząt oraz reagować w odpowiedzi na zaobserwowane zachowanie, przeprowadzić szkolenie oraz trening medyczny. Posiada też umiejętność korzystania z aktów prawnych, zasobów informacji, baz danych i programów specjalistycznych. Posiada umiejętność przekazywania wiedzy zarówno na temat zwierząt jak i na temat misji ogrodów zoologicznych, docierając do wewnętrznego i zewnętrznego środowiska ogrodów zoologicznych. Potrafi używać specjalistycznego języka obcego, zarówno w celu samokształcenia jak i w celu komunikowania się z innymi ludźmi.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK