Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rejestracji przez system IRK (Internetowy Rejestr Kandydatów).

Rekrutacja rozpoczyna się 15 lipca i trwa do 15 września.

O przyjęciu na studia, w ramach limitu 30 miejsc, decyduje suma punktów uzyskanych z następujących kategorii:

  • obecny lub były pracownik ogrodu zoologicznego (+10 pkt); dokument poświadczający zatrudnienie w ogrodzie zoologicznym;
  • ­ dziedzina ukończonych studiów (nauki rolnicze lub nauki ścisłe i przyrodnicze) (+10 pkt); dyplom ukończenia studiów;
  • odbyte praktyki lub wolontariat w ogrodach zoologicznych (+5 pkt); dokument poświadczający praktykę lub wolontariat w ogrodzie zoologicznym;

oraz kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie do 15 września dokumentów:

  • podpisany wydruk podania o przyjęcia na studia podyplomowe,
  • podpisany wydruk kwestionariusza osobowego,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
  • aktualną kolorową fotografię kandydata w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą należy wgrać do systemu elektronicznego,
  • inne dokumenty wymienione w ogłoszeniu rekrutacyjnym

Koszt uczestnictwa:

5 500,00 zł (2 500 zł/semestr I i 3 000 zł/semestr II). Koszty delegacji i noclegów pokrywają sami uczestnicy studiów lub zatrudniające ich zakłady pracy.

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe i podpisaniu porozumienia o warunkach odpłatności należy wnieść opłaty za I semestr do 30 września, a za semestr II do 31 stycznia danego roku akademickiego.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
Alior Bank
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: PL86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
dopisek studia podyplomowe „Opiekun zwierzą w ogrodach zoologicznych”

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK