Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
OPIEKUN ZWIERZĄT W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH
prowadzonych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

 1. Studia Podyplomowe OPIEKUN ZWIERZĄT W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH, umożliwiają słuchaczom zdobycie aktualnej wiedzy i osiągnięcie umiejętności w zakresie kompetencji opiekuna zwierząt zgodnych z wytycznymi European Professional Zookeeper Qualification Framework (Kwalifikacje Zawodowe – OPIEKUN ZWIERZĄT W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH).
 2. Program studiów podyplomowych OPIEKUN ZWIERZĄT W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH prowadzi do osiągnięcia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu ich chowu i hodowli, a także metod oceny i zapewnienia dobrostanu. W rezultacie absolwenci posiadają wysokie kwalifikacje i umiejętności, które zwiększają poziom i jakość pracy w ogrodach zoologicznych i instytucjach pokrewnych.

PRZEDMIOT I ZAKRES REGULAMINU
§ 1

Regulamin studiów podyplomowych OPIEKUN ZWIERZĄT W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH określa rolę i obowiązki Kierownika studiów, prawa i obowiązki słuchacza, zasady organizacji studiów i zajęć dydaktycznych, stosowaną skalę ocen stosowaną do ewaluacji osiągnięć słuchacza, zasady i tryb skreślania z listy słuchaczy, szczegółowe warunki ukończenia studiów oraz postanowienia końcowe.

§ 2

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1) Uczelni – rozumie się Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
  2) Rektorze – rozumie się Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie lub upoważnionego przez niego w odpowiednim zakresie prorektora;
  3) Wydziale – rozumie się Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
  4) Dziekanie – rozumie się Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt lub upoważnionego przez niego w określonym zakresie prodziekana,
  5) Kierowniku studiów podyplomowych – rozumie się powołanego przez Rektora nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni, który odpowiada za organizację i nadzór nad działalnością studiów podyplomowych,
  6) Studiach podyplomowych – rozumie się studia podyplomowe

OPIEKUN ZWIERZĄT W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH. KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
§ 3

 1. Na wniosek Dziekana, na podstawie decyzji o utworzeniu studiów podyplomowych, Rektor powołuje Kierownika studiów podyplomowych.
 2. Do obowiązków Kierownika studiów podyplomowych należy przeprowadzenie rekrutacji i organizacja kształcenia na tych studiach, w szczególności:
  1) opracowanie planu i harmonogramu zajęć dydaktycznych;
  2) zapewnienie kadry dydaktycznej oraz rezerwacja sal dydaktycznych i laboratoriów wraz z niezbędnym wyposażeniem, umożliwiających prawidłową realizację programu studiów;
  3) nadzór nad realizacją zajęć przez słuchaczy oraz opracowanie planu rozliczenia przedmiotów i innych zajęć, w tym harmonogramów egzaminów dyplomowych;
  4) sporządzanie dokumentacji dotyczącej studiów podyplomowych, w tym wystawianie zaświadczeń o uczestnictwie w studiach – zaświadczenie podpisuje właściwy Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Kierownik studiów podyplomowych rozpatruje indywidualne sprawy słuchaczy i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących toku studiów.
 4. Kierownik studiów podyplomowych jest odpowiedzialny za:
  1) udostępnianie na stronie internetowej lub na tablicach ogłoszeń Wydziału wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji zajęć na tych studiach;
  2) terminowe przygotowanie i wydanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
  3) przeprowadzenie ewaluacji studiów dla potrzeb oceny jakości kształcenia oraz oceny i doskonalenia programu tych studiów;
  4) przygotowanie umów o odpłatności za studia;
  5) kontrolę i nadzór nad terminowością wnoszenia opłat przez słuchaczy za studia podyplomowe;
  6) przygotowanie bieżących sprawozdań merytorycznych i finansowych dla Rektora oraz właściwych jednostek administracyjnych Uczelni.
 5. Kierownik studiów podyplomowych odpowiada za prawidłowe rozliczenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez osoby prowadzące te zajęcia i w tym zakresie odpowiada za przygotowanie umów dla prowadzących zajęcia, sporządzanie wymaganych wniosków oraz rozliczenie godzin.
 6. Kierownik studiów podyplomowych sporządza sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji danej edycji studiów podyplomowych. Sprawozdanie, po akceptacji Dziekana składane jest do Rektora, w terminie do 30 dni od zakończenia danej edycji studiów podyplomowych.
 7. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, Dziekan zawiera ze słuchaczami studiów podyplomowych porozumienie o odpłatności za kształcenie na tych studiach. Umowy o prowadzenie zajęć na tych studiach podyplomowych zawiera Rektor.

§ 4

 1. Kierownik studiów podyplomowych powoływany jest na czas trwania pełnej edycji studiów podyplomowych. Decyzją Rektora powołanie może być odnawiane na czas trwania kolejnych edycji tych studiów.
 2. Na uzasadniony wniosek Kierownika, zaopiniowany przez Dziekana, Rektor może powołać sekretarza studiów podyplomowych.

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA
§ 5

 1. Słuchacz jest obowiązany postępować zgodnie z treścią niniejszego regulaminu studiów podyplomowych, przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni, wykonywać terminowo i rzetelnie zarządzenia jej władz i organów.
 2. Słuchacz dba o dobre imię Uczelni oraz szanuje jej tradycje i zwyczaje.
 3. Słuchacz jest obowiązany przestrzegać zasad etyki oraz przepisów prawa o ochronie własności intelektualnej, w tym przygotowywać prace zaliczeniowe z poszanowaniem praw autorskich.
 4. Słuchacz ma prawo do:
  1) udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych programem i planem realizowanych studiów podyplomowych, korzystania z pomocy nauczycieli oraz korzystania z pomieszczeń i urządzeń dydaktycznych, uczestnictwa w prowadzonych przez Uczelnię pracach badawczych lub publikowania na zasadach i w trybie określonym w regulaminach i innych przepisach;
  2) informacji o warunkach, zakresie merytorycznym, formie i terminie uzyskania zaliczeń oraz terminie ogłoszenia wyników zaliczeń, przy uwzględnieniu zasad dokumentowania przebiegu studiów prowadzonym w uczelnianym systemie informatycznym;
  3) wglądu do prac pisemnych będących podstawą zaliczenia zajęć oraz merytorycznego uzasadnienia uzyskanej oceny;
  4) informacji o zakresie i warunkach prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym dotyczących treści i form zajęć oraz efektów uczenia się, formy przeprowadzenia sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i zaliczania zajęć;
  5) korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, na zasadach określonych w Uczelni;
 5. Słuchacz traci powyższe prawa z chwilą skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych z powodu nierzetelnego wywiązywania się z obowiązków określonych w niniejszym regulaminie oraz z powodu rezygnacji lub zakończenia tych studiów.
 6. Słuchacz ma obowiązek:
  1) aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach i rodzajach zajęć;
  2) terminowego przystępowania do zaliczeń zajęć oraz spełniania innych wymogów określonych w programie studiów;
  3) usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności na zajęciach nie później niż na następnych zajęciach, na których jest obecny, przy czym tryb usprawiedliwiania i sposób uzupełniania zaległości wynikających z nieobecności określa prowadzący zajęcia;
  4) terminowego zaliczania semestru;
  5) terminowego wnoszenia opłat.
 7. Słuchacz może wyrażać opinię o programie kształcenia, organizacji toku studiów, nauczycielach akademickich i nauczaniu poprzez aktywne uczestnictwo w ocenie prowadzonej w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, regulowanego odrębnymi przepisami,

ZASADY ORGANIZACJI PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I ZAJEĆ DYDAKTYCZNYCH
§ 6

 1. Studia podyplomowe prowadzone są w języku polskim.
 2. Studia prowadzone są przez Wydział we współpracy z jednostką organizacyjną, na podstawie odrębnego porozumienia. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się:
  1) ogród zoologiczny oraz instytucję pokrewną;
 3. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w następujących formach:
  1) wykłady w formie kształcenie na odległość (w aplikacji MS Teams) i stacjonarnie w siedzibie Uczelni;
  2) ćwiczenia audytoryjne i specjalistyczne stacjonarnie w siedzibie Uczelni lub innych jednostek organizacyjnych, w tym wymienionych w § 6 ust. 2
  3) praktyka specjalistyczna w siedzibie ogrodów zoologicznych, a koszty z nią związane pokrywa słuchacz.
 4. Dana edycja studiów rozpoczyna się w październiku i trwa przez dwa semestry. W każdym semestrze, odbywa się kilka zjazdów sobotnio-niedzielnych. Ostatni zjazd jest przeznaczony na zaliczenie przedmiotów.
 5. Najpóźniej na siedem dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, Kierownik zamieszcza na stronie internetowej studiów terminarz zjazdów i harmonogram zajęć.
 6. Prowadzący zajęcia dydaktyczne na pierwszych zajęciach jest zobowiązany określić i podać do wiadomości słuchaczy zasady realizacji oraz warunki i kryteria zaliczenia zajęć.
 7. Zaliczenia końcowe i egzaminy mogą odbywać się przed sesją, w czasie sesji egzaminacyjnej i poprawkowej, jednak nie później niż do końca semestru, o ile Kierownik nie wyznaczy innego terminu. Oceny końcowe powinny być wpisane do właściwych protokołów do 7 dni po zaliczeniu/egzaminie.

SKALA OCEN STOSOWANA DO EWALUACJI OSIĄGNIĘĆ SŁUCHACZA
§ 7

 1. 1. Dla egzaminów i zaliczeń na ocenę w Uczelni obowiązuje następująca skala ocen i odpowiadająca im skala w systemie ECTS:
  • bardzo dobry (bdb) 5,0 = A;
  • dobry plus (db+) 4,5 = B;
  • dobry (db) 4,0 = C;
  • dostateczny plus (dst+) 3,5 = D;
  • dostateczny (dst) 3,0 = E;
  • niedostateczny (ndst) 2,0 = F.
 2. Za zaliczone uznaje się przedmioty, dla których w protokole prowadzonym w systemie elektronicznym oraz wydrukowanej na jego podstawie karcie okresowych osiągnięć Słuchacza dokonano wpisu oceny pozytywnej, tj. co najmniej oceny dostatecznej (3,0).
 3. Dokumentacja toku studiów jest archiwizowana w dziekanacie w postaci teczki słuchacza.

ZASADY I TRYB SKREŚLANIA Z LISTY SŁUCHACZY
§ 8

 1. Słuchacz traci prawa wynikające z regulaminu studiów podyplomowych z chwilą skreślenia z listy studentów.
 2. Skreślenie z listy uczestników studiów następuje w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
  1) niepodjęcia studiów;
  2) pisemnej rezygnacji ze studiów;
  3) nieuzyskania zaliczenia z przedmiotów w terminach określonych w planie rozliczenia modułów zajęć;
  4) niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego;
  5) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
  6) niepodpisania przez Słuchacza przedłożonego przez Uczelnię porozumienia o warunkach odpłatności za świadczone usługi na studiach podyplomowych;
  7) ukarania karą dyscyplinarną i wydalenia z Uczelni.
 3. Słuchacz może być skreślony z listy studentów w przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny negatywnej.
 4. Kierownik studiów podyplomowych informuje słuchacza o wszczęciu procedury skreślania. Informacja zostaje przesłana na adres poczty elektronicznej, wskazany w dokumentacji słuchacza.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
§ 9

 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
  1) uzyskanie efektów uczenia się, którym przypisano w programie studiów 34 punkty ECTS;
  2) uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów;
  3) uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego.
 2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów podyplomowych.
 4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana, w terminie do końca ostatniego semestru studiów. Komisja powinna liczyć co najmniej trzech członków, a jej obrady są niejawne.
 5. Egzamin dyplomowy ma formę pisemną – testu jednokrotnego wyboru, ocenianego wg standardowej skali. Przyjmuje się procentową skalę w odniesieniu do uzyskanych prawidłowych odpowiedzi
  1) >90% prawidłowych odpowiedzi – bardzo dobry (bdb) 5,0 = A;
  2) 81-90% prawidłowych odpowiedzi – dobry plus (db+) 4,5 = B;
  3) 71-80% prawidłowych odpowiedzi – dobry (db) 4,0 = C;
  4) 61-70% prawidłowych odpowiedzi – dostateczny plus (dst+) 3,5 = D;
  5) 55-60% prawidłowych odpowiedzi – dostateczny (dst) 3,0 = E;
  6) <55% prawidłowych odpowiedzi – niedostateczny (ndst) 2,0 = F.
 6. W stosunku do Słuchacza, który nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym przez Dziekana terminie lub nie uzyskał oceny pozytywnej z egzaminu dyplomowego, wszczyna się procedurę skreślenia z listy studentów.
 7. W uzasadnionych przypadkach Słuchacz, który z egzaminu dyplomowego uzyskał ocenę negatywną, może zwrócić się do Dziekana z wnioskiem, o ponowne przeprowadzenie egzaminu.
 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wraz z uzasadnieniem, Słuchacz kieruje do Dziekana najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Ponowny egzamin zarządza Dziekan, najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Egzamin dyplomowy może być powtórzony tylko raz.

OCENA KOŃCOWA STUDIÓW
§ 10

 1. Podstawę do ustalenia oceny końcowej zamieszczanej na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, stanowią pozytywne oceny:
  1) zajęć dydaktycznych – liczona jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych wpisanych w okresie studiów do protokołów zaliczeń zajęć, w tym ocen niedostatecznych oraz odpowiadających tym ocenom punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów;
  2) egzaminu dyplomowego – liczona zgodnie z zapisami § 9 ust. 5.
 2. Ocena końcowa studiów podyplomowych stanowi 70% oceny z zajęć dydaktycznych (o której mowa w ust. 1 pkt 1) i 30% oceny z egzaminu dyplomowego (o której mowa w ust 1. pkt 2).
 3. Celem ustalenia oceny końcowej egzaminu dyplomowego dla potrzeb dokumentacji studiów oraz oceny końcowej zamieszczanej na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, wyniki przeprowadzonych szacunków zaokrągla się następująco
  • do 3,259 – dostateczny (3,0);
  • 3,260-3,759 – dostateczny plus (3,5);
  • 3,760-4,259 – dobry (3,0);
  • 4,260-4,509 – dobry plus (4,5);
  • od 4,510 – bardzo dobry (5,0).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

 1. W sprawach nieuregulowanych zapisami w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Kierownik studiów podyplomowych posiłkując się Regulaminem studiów I i II stopnia lub Zarządzaniami Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie odnoszącym się do rozpatrywanej sprawy.
 2. 2. Od decyzji Kierownika studiów podyplomowych przysługuje odwołanie do Rektora.

 


  Regulamin studiów

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK